Regulament privind repartizarea consumurilor de energie termica (II)

Regulament privind repartizarea consumurilor de energie termica (II)

Drepturile si obligatiile consumatorului
A. Drepturile consumatorului
Art.5. Racordarea la reteaua de termoficare centralizata din zona.
Art.6. Utilizarea energiei termice in cantitatea, puterea, parametrii si perioada mentionata in contract.
Art.7. Acordarea de ajutoare din partea Primariei Municipiului Iasi pentru montarea repartitoarelor de costuri in conditiile legii.
Art.8. Acordarea de ajutor pentru incalzire in conditiile legii.
Art.9. Asistenta tehnica pentru implementarea surselor noi si regenerabile pentru energie termica.
Art.10. Asistenta tehnico-administrativ-juridica din partea Primariei Municipiului Iasi in relatiile consumatorilor cu

Peste o suta de pacienti intr-o singura noapte la Urgente
Sute de absolventi de licee si facultati din Iasi au depus actele de somaj

administratorii, presedintii de asociatii de proprietari/locatari.
Art.11. Accesul la informatii privind modul de facturare, evidenta contabila, parametrii realizati in sistemul de termoficare.
Art.12. Asociatia de proprietari/locatari, prin presedintele acesteia si comitetul executiv, este obligata sa sprijine, sa colaboreze si sa participe la pregatirea, realizarea si exploatarea sistemului de repartizare a costurilor, conform prezentului regulament.
Art.13. Eventuale modificari si/sau completari aduse "Metodologiei" cu acordul membrilor asociatiei de proprietari/locatari din condominiu, vor respecta prevederile cuprinse in reglementarile stabilite prin Lege sau alte acte normative aplicabile domeniului si vor fi aplicate de prestator numai in urma unor comunicari scrise facute de asociatia de proprietari/locatari, in urma deciziei comitetului executiv. Modificarile se vor efectua respectand legile si actele normative in vigoare.
Art.14. Sa preia energia termica din instalatiile de distributie in conformitate cu prevederile contractului de furnizare incheiat intre furnizor si consumator.
Art.15. Sa aiba acces pentru citire la grupurile de masurare a energiei termice utilizate pentru facturare.
Art.16. Sa solicite contracost, pe baza de comanda, operatorului care are si calitatea de furnizor, remedierea defectiunilor, a deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie ale consumatorului.
Art.17. Sa recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia, in baza unui act de constatare.
Art.18. Alte drepturi prevazute in contractele incheiate cu furnizorul de energie termica.
Art.19. De a fi anuntat, cu zece zile inainte, despre intreruperea furnizarii de energie termica, cu exceptia lucrarilor accidentale.
Art.20. De a avea acces ori de a primi, la cerere, informatii cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de operatorul care are si calitatea de furnizor.
Art.21. In cazul absentei proprietarului modul de calcul si repartitie a consumului se stabileste conform prevederilor din contractul incheiat intre prestator si consumator sau printr-o alta modalitate acceptata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari/locatari, urmand ca regularizarea sa se faca in luna urmatoare.
Art.22. Sa se deconecteze de la sistemul de incalzire centralizata in conditiile legii.
Art.23. In cazul in care prestatorul nu efectueaza repartizarea consumurilor individuale de energie termica la termenele stabilite in contractul de furnizare a energiei termice si in contractul de prestari de servicii, asociatia de proprietari/locatari este indreptatita sa pretinda prestatorului daune-interese, clauza ce va fi introdusa in mod obligatoriu in contractul de prestari de servicii incheiat intre asociatia de proprietari/locatari si prestator.
B. Obligatiile consumatorului
Art.24. Sa achite  la termen contravaloarea energiei termice consumate conform facturii in cazul conventiilor individuale sau a listei de plata intocmita de asociatia de proprietari/locatari.
Art.25. Sa respecte prevederile Ordinului ANRSC 91/2007 – Art.254, care face parte integranta din Legea 325/2006.
Art.26. Titularii de contract au obligatia de a permite citirea repartitoarelor de catre prestator sau de reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, asa cum este prevazut in contract sau cum s-a convenit prin act scris de catre detinatorii spatiilor unde s-au montat repartitoare si prestatorul de servicii.
Art.27. Se vor respecta instructiunile de utilizare puse la dispozitie de prestatorul de servicii; sa nu intervina asupra repartitoarelor montate pe corpurile de incalzire, conform contractului incheiat intre utilizator si prestator.
Art.28. Va pastra documentele cu privire la serviciul de repartitie costuri; contractul /conventia; procesul-verbal de punere in functiune si receptie, fisa de citire si in special instructiunile de folosire.
Art.29. Este interzisa dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului coloanelor de distributie a agentului termic pentru incalzire ori a tevilor de aerisire din interiorul apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, fara proiect de specialitate avizat de asociatia de proprietari/locatari si furnizor.
Art.30. Asociatiile de proprietari/locatari vor aplica prezentul regulament de repartizare a cantitatilor de energie termica inglobata in apa calda, pana in momentul in care repartizarea se va realiza de catre un prestator autorizat de ANRSC.
Art.31. Sa participe la inventarierea suprafetelor echivalente termice din cadrul imobilului.
Art.32. Sa mentina curatenia, buna functionare precum si izolarea termica a conductelor de distributie din subsolul tehnic. (G.C.)